advokatfirma | meyer

Kontrol af anpartsselskabet og årsregnskabet

Den danske anparshaver har flere muligheder for at udøve kontrol med selskabet. Ud over vedtægterne og andre grundlæggende kompetencer har anpartshavererne en lang række beføjelser. Disse strækker sig også ind i den løbende ledelse og giver mulighed for omfattende instruktioner, som den administrerende direktør skal følge.

Udover anpartshaveren kan tredjemand også have brug for oplysninger om selskabet – således stiller loven også krav om angivelse mindsteoplysninger på selskabets forretningspapirer og om offentliggørelse af regnskaber.

Om anpartshaverens beslutningsrettigheder, oprettelsen af en bestyrelse, bestyrelsens opgaver og status, udarbejdelsen af årsregnskaber og offentliggørelse, selskabets oplysninger på brevpapir og endeligt om selskabets ophør:

Kontrol af anpartsselskabet og årsregnskabet

1.
Generalforsamlingen

Ud over vedtægterne og andre grundlæggende kompetencer har anpartshavererne en lang række beføjelser. Disse strækker sig også ind i den løbende ledelse og giver mulighed for omfattende instruktioner, som den administrerende direktør skal følge.

Anpartshaverernes beslutninger træffes oftest på generalforsamlingen. I tilfælde af en enkeltpersons anpartsselskab består organet af eneanpartshaveren. De formelle bestemmelser om generalforsamlingen er dog for anpartsselskaber væsentligt mere enkle end for et aktieselskab. Medmindre andet er fastsat i vedtægterne, er afstemningen baseret på anparter. Hvert beløb på 1 euro resulterer i en stemme. Ud over den løbende ledelse omfatter anpartshaverernes opgaver også udarbejdelsen af årsregnskabet og anvendelsen af årets resultat, ansættelse og afskedigelse af direktører, foranstaltninger til kontrol og tilsyn med direktøren, udnævnelse af prokurister og andre fuldmægtige, retsforholdet mellem selskabet og anpartshavererne mv.

Den administrerende direktør skal straks give enhver anpartshaver, efter anmodning, information om forhold vedrørende selskabet og give dem mulighed for indsigt i selskabets bøger og dokumenter.

2.
Bestyrelse

Oprettelsen af en bestyrelse er lovgivningsmæssigt tilladt, men ikke altid nødvendigvis påkrævet.
En bestyrelse kan udpeges, men er ikke nødvendig (fakultativ bestyrelse). Kun hvis anpartsselskabet er underlagt loven om ansattes medbestemmelse, dvs. selskabet har mere end 500 ansatte, er en bestyrelse foreskrevet (obligatorisk bestyrelse). Det samme gælder for kapitalinvesteringsselskaber eller almennyttige boligselskaber, der drives i form af et anpartsselskab

3.
Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsens opgave består i at føre tilsyn med direktøren, herunder kontrol af det af direktøren fremstillede årregnskab, direktørens beretning og dennes forslag om anvendelsen af resultatet. Foranstaltninger som falder ind under direktionens kompetence kan ikke overføres til bestyrelsen. Det kan dog gennem vedtægterne være bestemt, at direktionen for visse typer transaktioner skal indhente en godkendelse af bestyrelsen.

4.
Bestyrelsens status

Ansættelseskontrakten med et bestyrelsesmedlem er ikke en arbejdskontrakt og er derfor ikke underlagt socialforsikringspligten. Den kan være baseret på vederlag eller være uden vederlag.

5.
Anpartsselskabet og gennemgang af årsregnskabet

Varigheden af regnskabsåret fremgår af vedtægterne. Den kan dog ikke overstige 12 måneder. Det første regnskabsår må forkortes til et skævt regnskabsår (Rumpfgeschaftsjahr).

Anpartsselskabet er som handelsselskab forpligtet til at føre regnskab: Det er ved udgangen af hvert regnskabsår forpligtet til at udarbejde et regnskab (Jahresbilanz) og en resultatopgørelse (Gewinn- und Verlustrechnung). Desuden skal årsregnskabet suppleres med noter. Årsregnskabet skal være på tysk.

Årsregnskabet skal være baseret på almindeligt anerkendte regnskabsprincipper og give et retvisende billede af aktiver, finans- og udbytte-situation.

Revision af årsregnskabet er påkkrævet for store og mellemstore anpartsselskaber.

§§ 325-329 i den tyske handelslovbog (Handelgesetzbuches, forkortet HGB) indeholder strenge bestemmelser for selskaber om offentliggørelse af årsregnskabet: Disse bestemmelser gælder også for personselskaber såsom handelsinteressentskabet (offene Handelsgesellschaft, forkortet oHG) og kommanditselskaber (Kommanditgesellschaft, forkortet KG), hvor ingen fysisk person er den personligt ansvarlig partner.

Revisionen skal foretages af revisorer (Wirtschaftsprüfer) og revisionsselskaber (Wirtschaftsprüfungsgesellschaften) og regnskabet og årsberetninger for mellemstore virksomheder skal udarbejdes af autoriserede revisorer og revisionsfirmaer (vereidigte Buchprüfer und Buchprüfungsgesellschaften).

Revisorerne har en omfattende ret til information og indsigt af bøger, beholdninger af værdipapirer og varer osv.

De er bundet af absolut tavshedspligt. De skal udarbejde en skriftlig uvildig revisionsrapport (unparteiischen schriftlichen Prüfungsbericht) om deres revision. Hvis der ikke gøres nogle indvendinger, udsteder revisorerne en revisorpåtegning (Bestätigungsvermerk), som er en bekræftelse på, at regnskabet er i orden).

Med revisorpåtegningen foretager revisoren en general vurdering af regnskabs- og årsregnskabet for selskabet i forhold til selskabet og anpartshavererne samt med virkning for tredjemand. Revisoren bekræfter overensstemmelsen mellem regnskabsaflæggelsen og de lovlige forskrifter.

6.
Oplysninger om forretningspapirer

På forretningspapirerne skal følgende angives: firmanavn, retsform, selskabets hjemsted, handelsregisterets byret (Amtsgericht), handelsregisternummeret, navnene på samtlige administrerende og stedfortrædende direktører (med mindst ét fornavn), eventuelt formand for bestyrelsen.

7.
Opløsning og ophør

Opløsningen af et anpartsselskab sker i de fleste tilfælde i henhold til anpartshavernes beslutning om selskabets likvidation. Andre årsager til opløsning er angivet i § 60 GmbH-loven. Efter beslutningen om at opløse selskabet bliver likvidationsprocessen igangsat. I slutningen af denne proces bliver selskabet slettet i handelsregisteret.

-> Filial aller datterselskab
-> Anpartselskab – GmbH
-> Stiftelse af GmbH
-> Ledelse af GmbH

advokatfirma | meyer
Kurfürstendamm 57
D 10707 Berlin

Tel +49 (0)30 31 51 89 69 0
Fax +49 (0)30 31 51 89 69 9

E-Mail: contact@advokatfirma.de

NEWS

01.10.2021
Den 09.09.21 medvirkede advokat Hans-Oluf Meyer i samarbejde med Udenrigsministeriets Trade Council og handelsafdelingen på den danske ambassade i Berlin under et Masterclass Workshop hos Food Nation på Axelborg i København med et indlæg om de juridiske udfordringer ved eksport og etablering i Tyskland. Deltagere var danske virksomheder, der markedsfører deres fødevareprodukter i Tyskland og som ønsker at øge deres aktiviteter på det tyske marked.

26.03.2021
advokatfirma | meyer og Novasol-lejere får medhold af den danske forbrugerombudsmand i Corona-sager: Novasol kan ikke med tilbagevirkende kraft ændre forretningsbetingelserne. Avisen Der Nordschleswiger beretter:
Læs mere

29.10.2020
“Hvis force majeure gælder for Novasol, skal dette også gælde for forbrugeren.” Advokat Meyer har klaget til den danske forbrugerombudsmandn over Novasols ensidige ændring af forretningsbetingelser midt i pandemien. Avisen Lübecker Nachrichten beretter:
Læs mere

31.08.2020
advokatfirma | meyer vinder en afgørende proces for tyske trafikofre i tredje instans ved den danske Højesteret. Sagen drejede sig om det grundlæggende spørgsmål om, hvilken lov der finder anvendelse, hvis en tysk bil forårsager en ulykke på en forretningsrejse i Danmark, og medarbejderne ønsker at fremsætte krav mod deres arbejdsgiver.

15.08.2020
Dänische Ferienhausvermittlungen und die Covid-19-Pandemielage
Læs mere

30.07.2020
Artikel in “Der Nordschleswiger”: Enttäuschte Mieter gehen gegen Ferienhausanbieter vor
Læs mere

06.04.2020
Ausgewählte Informationen zu aktuellen Entwicklungen im Recht der Kurzarbeit, im Arbeitsrecht, im Insolvenzrecht, im Mietrecht und im Zivilrecht zu Zeiten der Sars-Cov-2-Pandemie
Læs mere

OM OS

advokatfirma | meyer er en dynamisk virksomhed. Vi er ambitiøse. Med en personlig og direkte kontakt sætter vi os ind i kundens ønsker og behov. Heri ser vi vejen til et godt samarbejde. Med mere end 15 års erfaring i forskellene i forretningsmentaliteten mellem Danmark og Tyskland har vi et kendskab som tit bestemmer resultatet. Også det formidler vi videre.

TVS – Nyhedsudsendelse:
15. juli 2012 19.30

Se også her TV-Syd´s 15 minutter lange bidrag med og om advokat Hans-Oluf Meyer og advokatkontorets arbejde i Berlin: