advokatfirma | meyer

TYSK ERSTATNINGSRET

Færdselsuheld i Tyskland

Skadesstedets lov finder som udgangspunkt anvendelse ved trafikuheld, hvilket medfører, at hvis du befinder dig i Tyskland og bliver impliceret i en trafikulykke, er det tysk erstatningsret der finder anvendelse.

En væsentlig forskel til dansk ret er, at der i Tyskland ved trafikulykker jævnligt også er stor strid om fordelingen af ansvaret til uheldet. Medens adgangen til fremsættelse af personskadeerstatning efter dansk ret er ret lempelig (selv skadevolder kan fremsætte sådanne krav, forudsat han ikke har handlet groft uagtsomt), så er adgangen i tysk ret meget mere restriktiv.

Tyske parter ved et trafikuheld diskuterer i langt større omfang spørgsmålet om ansvar, skyld og bevis, det gælder allerede ved uheldsstedet (hvorfor politi tilkaldes i alle tilfælde) og i det senere forløb med modpartens forsikringsselskab for endeligt at måtte gå til domstolene. Tillige er der som regel ofte uenighed om opgørelse af erstatningskravene. I det følgende behandles alene krav som kan fremsættes for personskade:

Personskadeerstatning efter tysk ret

Det afgørende for en opgørelse af personskadeerstatning er, at personskaden er dokumenteret og der er beviselig årsagssammenhæng med ulykken. Der stilles store krav til dokumentationen i Tyskland, hvilket kan medføre at tyske domstole eller tyske forsikringsselskaber kan forlange en vurdering fra en tysk læge eller kræve foretaget et syn og skøn i Tyskland.

Efter tysk ret kan en person, der har været impliceret i et trafikuheld i Tyskland der har medført personskade, have krav på følgende:

  1. Erstatning af helbredelsesomkostninger/Behandlingsudgifter (Heilbehandlung gem. § 249 BGB)
  2. Forøget forbrug (vermehrter Bedürfnisse gem. § 843 I Alt. 2 BGB)
  3. Tabt arbejdsfortjeneste og erhvervsevnetab (Ausgleich des Erwerbsschadens gem. §§ 842, 843 I BGB)
  4. Haushaltsführungsschaden
  5. Svie og smerte og varigt mén (Schmerzensgeld für Beeinträchtigungen des körperlichen und seelischen Wohlbefindens gem. § 253 II BGB)
  6. und seelischen Wohlbefindens gem. § 253 II BGB)

Behandlingsudgifter (Heilbehandlung)

Som udgangspunkt har skadelidte krav på dækning af alle rimelige og medicinsk nødvendige behandlingsudgifter, refusion af udgifter til medicin, hjælpemidler og transport til behandlingssteder. Nærtstående pårørende har desuden tillige krav på at få refunderet eventuelle transportomkostninger i forbindelse med sygehusbesøg.

Forøget forbrug (Vermehrte Bedürfnisse)

Udgifter til pleje eller lignende der medfører et forøget forbrug kan ligeledes kræves refunderet. Hvis skadelidte ikke længere er i stand til at udføre det huslige arbejde, kan udgifter til en hushjælp tillige kræves refunderet.

Tabt arbejdsfortjeneste og erhvervsevnestab (Erwerbsschaden)

Skadevolderen skal erstatte tab, hvis den skadelidte bliver uarbejdsdygtig, uanset om tilstanden er forbigående eller permanent med erhvervsevnetab og erstatte den tabte arbejdsfortjeneste.

Svie og smerte og varigt mén (Schmerzensgeld)

I dansk ret kender vi begreberne godtgørelse for svie og smerte og varigt mén, men efter tysk ret kræves en samlet godtgørelse som betegnes ”Schmerzengeld”. Godtgørelsen fastsættes efter en konkret vurdering under sagens omstændigheder. Herunder kan som faktorer nævnes omfanget af de psykiske og fysiske skader, sygeforløbet og varigheden, skadelidtes alder, personlige forhold mm.

Til beløbsfastsættelsen anvendes i Tyskland en tabel, ”Schmerzengeldbeträge,” som er en samling af tidligere retspraksis vedrørende ”Schmerzengeld”.

Forældelse af erstatningskrav

Det er væsentligt at være opmærksom på de tyske forældelsesregler. Et erstatningskrav forældes tre år efter udgangen af det år, hvor ulykken skete eller hvor den skadelidte fik kendskab hertil. Dog er denne forældelsesfrist undtaget ved personskader der først viser sig på et senere tidspunkt.

advokatfirma | meyer
Kurfürstendamm 57
D 10707 Berlin

Tel +49 (0)30 31 51 89 69 0
Fax +49 (0)30 31 51 89 69 9

E-Mail: contact@advokatfirma.de

NEWS

01.10.2021
Den 09.09.21 medvirkede advokat Hans-Oluf Meyer i samarbejde med Udenrigsministeriets Trade Council og handelsafdelingen på den danske ambassade i Berlin under et Masterclass Workshop hos Food Nation på Axelborg i København med et indlæg om de juridiske udfordringer ved eksport og etablering i Tyskland. Deltagere var danske virksomheder, der markedsfører deres fødevareprodukter i Tyskland og som ønsker at øge deres aktiviteter på det tyske marked.

26.03.2021
advokatfirma | meyer og Novasol-lejere får medhold af den danske forbrugerombudsmand i Corona-sager: Novasol kan ikke med tilbagevirkende kraft ændre forretningsbetingelserne. Avisen Der Nordschleswiger beretter:
Læs mere

29.10.2020
“Hvis force majeure gælder for Novasol, skal dette også gælde for forbrugeren.” Advokat Meyer har klaget til den danske forbrugerombudsmandn over Novasols ensidige ændring af forretningsbetingelser midt i pandemien. Avisen Lübecker Nachrichten beretter:
Læs mere

31.08.2020
advokatfirma | meyer vinder en afgørende proces for tyske trafikofre i tredje instans ved den danske Højesteret. Sagen drejede sig om det grundlæggende spørgsmål om, hvilken lov der finder anvendelse, hvis en tysk bil forårsager en ulykke på en forretningsrejse i Danmark, og medarbejderne ønsker at fremsætte krav mod deres arbejdsgiver.

15.08.2020
Dänische Ferienhausvermittlungen und die Covid-19-Pandemielage
Læs mere

30.07.2020
Artikel in “Der Nordschleswiger”: Enttäuschte Mieter gehen gegen Ferienhausanbieter vor
Læs mere

06.04.2020
Ausgewählte Informationen zu aktuellen Entwicklungen im Recht der Kurzarbeit, im Arbeitsrecht, im Insolvenzrecht, im Mietrecht und im Zivilrecht zu Zeiten der Sars-Cov-2-Pandemie
Læs mere

OM OS

advokatfirma | meyer er en dynamisk virksomhed. Vi er ambitiøse. Med en personlig og direkte kontakt sætter vi os ind i kundens ønsker og behov. Heri ser vi vejen til et godt samarbejde. Med mere end 15 års erfaring i forskellene i forretningsmentaliteten mellem Danmark og Tyskland har vi et kendskab som tit bestemmer resultatet. Også det formidler vi videre.

TVS – Nyhedsudsendelse:
15. juli 2012 19.30

Se også her TV-Syd´s 15 minutter lange bidrag med og om advokat Hans-Oluf Meyer og advokatkontorets arbejde i Berlin:

Rechtsanwalt Hans-Oluf Meyer

Hans-Oluf Meyer (1969) berät im Vertragsrecht, insbesondere in dänisch-deutschen Rechtsfragen. Neben seiner Zulassung als Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht. Die Schwerpunkte im dänischen Recht liegen im Bereich des Vertrags-, Gesellschafts-, Schadensersatz- und Immobilienrechts