advokatfirma | meyer

Almindelige forretningsbetingelser - standardvilkår

I Tyskland gælder en særlig lovgivning for udarbejdelse og anvendelse af standardvilkår, hvortil hører bl.a. almindelige forretningsbetingelser, salgs- og leveringsbetingelser mv. På tysk betegnes standardvilkår Allgemeine Geschäftsbedingungen og forkortes som AGB. 

Ved AGB er der tale om for en stor mængde af kontrakter forudformulerede kontraktsbetingelser, som den anden kontraktspart skal bindes af ved afslutningen af aftalen. Et vigtigt og væsentligt kendetegn ved standardvilkår er, at de er udarbejdet ensidigt af den ene part som ønsker dem gjort som bestanddel af kontrakten.

Standardvilkår letter afslutningen og afviklingen af en stor mængde ensartede kontrakter, fordi kontraktsbetingelserne ikke skal forhandles mellem medkontrahenterne i detaljer. Der gælder i Tyskland særlige regler for almindelige forretningsbetingelser og man skal være omhyggelig ved udarbejdelsen af disse, da de meget nemt kan blive erklæret for ugyldige, når de ikke opfylder lovens krav. 

Almindelige forretningsbetingelser – standardvilkår

I Tyskland gælder en særlig lovgivning for udarbejdelse og anvendelse af standardvilkår, hvortil hører bl.a. almindelige forretningsbetingelser, salgs- og leveringsbetingelser mv. På tysk betegnes standardvilkår Allgemeine Geschäftsbedingungen og forkortes som AGB. Der er tale om for en stor mængde af kontrakter forudformulerede kontraktsbetingelser, som kontraktsparten af den anden kontraktspart skal bindes af ved afslutningen af aftalen. Et vigtigt og væsentligt kendetegn ved standardvilkår er, at de af den ene part er blevet udarbejdet ensidigt og ønskes gjort som bestanddel af kontrakten.

Standardvilkår letter afslutningen og afviklingen af en stor mængde ensartede kontrakter, fordi kontraktsbetingelserne ikke skal forhandles mellem medkontrahenterne i detaljer.

Med den ene parts ensidige indførelse af standardiserede kontraktsbetingelser opstår automatisk den typiske fare for diskriminering af den anden part (især forbrugere), der indlader sig til kontraktsbetingelserne. Særligt for at beskytte forbrugere i loven opstillet en række regler, der må respekteres ved anvendelsen af standardvilkårene. I arve-, familie og selskabskontrakter, så vidt som kollektive overenskomster, drifts- og arbejdsaftaler anvendes disse regler dog ikke. Ved anvendelsen af arbejdskontrakter er det de gældende karakteristika for arbejdsret der passende tages hensyn til.

I. Standardvilkår i samhandel med en slutbruger
Det er væsentlig at sikre sig, at standardvilkårene gyldigt trådt i kraft i kontrakten med kunden og dermed bliver en bestanddel af kontrakten.

Indbefatningen indtræder under følgende forudsætninger:

– kunden skal tydeligt henvises til standardvilkårene af sin medkontrahent
– kunden skal have haft muligheden for at tage indholdet til efterretning og være indforstået med gyldigheden

Et overhovedet ikke iøjnefaldende opslag af standardvilkårene i forretningslokalet rækker således ikke til at gøre standardvilkårene til en bestanddel af kontrakten.

Såkaldte overraskende klausuler (Überraschende Klausel), altså usædvanlige bestemmelser, må aldrig blive en del af kontraktindholdet. Som regel gælder klausuler ikke som værende overraskende, når de typografisk er fremhævet til orientering af medkontrahenten (f.eks. med fed skrift i særligt afsnit)

Uklare eller flertydige klausuler udlægges til fordel for medkontrahenten og til bagdel for forfatteren af de almindelige forretningsbetingelser. Der gælder den for medkontrahenten gunstigste fortolkning af klausulen, da forfatteren af klausulen, har haft muligheden for at udtrykke sig mere klart.

Ugyldige er også sådanne klausuler, der urimeligt diskriminerer medkontrahenten og strider mod lov og ærbarhed og eller hvor grundlæggende rettigheder bliver urimeligt indskrænket.

Den tyske borgerlige lovbog indeholder i §§ 305 f. et omfattende katalog af sådanne klausuler, hvor faren for overfortolkning er særligt stor. Falder en konkret bestemmelse ind under de i loven nævnte klausuler, bliver diss klausuler ugyldige, også i de tilfælde, hvor forbrugeren har skrevet under på en kontrakt, hvor klausulen har været fremhævet.

Typisk for ugyldige klausuler er ansvarsfraskrivelser, hvor sælger ikke påtager sig ansvar for personskader, som påføres kunden. Ofte ses også ugyldige klausuler, hvor de lovmæssige ansvarsperiode forkortes. Således er det ikke tilladt i sine forretningsbetingelser at forkorte den to-årige forældelsesfrist for garantikrav for nye genstande, hvorimod det er tilladt at forkorte forældelsesfristen med et år ved brugte ting. En fuldstændig fralæggelse af alt ansvar for garantikrav ved brugte ting er (modsat tidligere lovgivning) imidlertid ikke mulig.

II. Standardvilkår i samhandel med virksomheder
Samhandel med virksomheder betyder, at begge kontrahenter er virksomheder og begge omfatter erhverv eller selvstændigt arbejde. I så fald anvendes en række af forskrifterne i § § 305 ff. BGB ikke.

Der er således ikke nødvendigt, udtrykkeligt at henvise ens medkontrahent til ens standardvilkår. Ganske vist gælder standardvilkårene også kun mellem virksomheder når parterne er enige om standardvilkårenes indbefatning, dvs at de i det mindste er blev konkludent enige om anvendelsen.

For at undgå tvister om retstilstanden er det imidlertid tilrådeligt, at henvise udtrykkeligt til standardvilkårene i hvert kontrakttilbud. Dermed gives medkontrahenten muligheden for at kræve kontraktbetingelserne taget ud af kontrakten eller til at indgå i nye forhandlinger.

Når det efter kontrahering viser sig, at begge kontrahenter vil gøre deres (modstridende) standardvilkår gældende og påstår dem værende aftalt som kontraktindhold, er det almindeligt antaget, at standardvilkårene kun bliver en bestanddel af kontrakten såfremt de er identiske. På det punkter, hvor der er modstridende klausuler, finder lovens bestemmelser udfyldende anvendelse.

Er der tvivl om hjemmelen af en bestemt klausul eller flere klausuler i ens almindelige forretningsbetingelser, er det en god idé at få dem tjekket, for at undgå at forretningsbetingelserne i deres helhed betragtes som ugyldige.

-> Kontrakter
-> Køb og salg – mangler og garantier
-> Entreprise
-> Forældelse

advokatfirma | meyer
Kurfürstendamm 57
D 10707 Berlin

Tel +49 (0)30 31 51 89 69 0
Fax +49 (0)30 31 51 89 69 9

E-Mail: contact@advokatfirma.de

NEWS

01.10.2021
Den 09.09.21 medvirkede advokat Hans-Oluf Meyer i samarbejde med Udenrigsministeriets Trade Council og handelsafdelingen på den danske ambassade i Berlin under et Masterclass Workshop hos Food Nation på Axelborg i København med et indlæg om de juridiske udfordringer ved eksport og etablering i Tyskland. Deltagere var danske virksomheder, der markedsfører deres fødevareprodukter i Tyskland og som ønsker at øge deres aktiviteter på det tyske marked.

26.03.2021
advokatfirma | meyer og Novasol-lejere får medhold af den danske forbrugerombudsmand i Corona-sager: Novasol kan ikke med tilbagevirkende kraft ændre forretningsbetingelserne. Avisen Der Nordschleswiger beretter:
Læs mere

29.10.2020
“Hvis force majeure gælder for Novasol, skal dette også gælde for forbrugeren.” Advokat Meyer har klaget til den danske forbrugerombudsmandn over Novasols ensidige ændring af forretningsbetingelser midt i pandemien. Avisen Lübecker Nachrichten beretter:
Læs mere

31.08.2020
advokatfirma | meyer vinder en afgørende proces for tyske trafikofre i tredje instans ved den danske Højesteret. Sagen drejede sig om det grundlæggende spørgsmål om, hvilken lov der finder anvendelse, hvis en tysk bil forårsager en ulykke på en forretningsrejse i Danmark, og medarbejderne ønsker at fremsætte krav mod deres arbejdsgiver.

15.08.2020
Dänische Ferienhausvermittlungen und die Covid-19-Pandemielage
Læs mere

30.07.2020
Artikel in “Der Nordschleswiger”: Enttäuschte Mieter gehen gegen Ferienhausanbieter vor
Læs mere

06.04.2020
Ausgewählte Informationen zu aktuellen Entwicklungen im Recht der Kurzarbeit, im Arbeitsrecht, im Insolvenzrecht, im Mietrecht und im Zivilrecht zu Zeiten der Sars-Cov-2-Pandemie
Læs mere

OM OS

advokatfirma | meyer er en dynamisk virksomhed. Vi er ambitiøse. Med en personlig og direkte kontakt sætter vi os ind i kundens ønsker og behov. Heri ser vi vejen til et godt samarbejde. Med mere end 15 års erfaring i forskellene i forretningsmentaliteten mellem Danmark og Tyskland har vi et kendskab som tit bestemmer resultatet. Også det formidler vi videre.

TVS – Nyhedsudsendelse:
15. juli 2012 19.30

Se også her TV-Syd´s 15 minutter lange bidrag med og om advokat Hans-Oluf Meyer og advokatkontorets arbejde i Berlin: