Værkslejekontrakten - entrepriseret

En del danske virksomheder leverer entreprisearbejder i Tyskland. Levering af en entrepriseydelse falder ind under reglerne for værksleje. Reglerne findes i den tyske borgerlige lovbog, BGB. Som i Danmark findes udover de almindelige entrepriseretlige grundsætninger et sæt standardregler, som ofte vedtages ved større entreprisekontrakter. Disse standardregler findes i Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB). VOB skal som de danske regler i AB 92 og ABT93 være udtrykkelig aftalt mellem parterne, for at de finder anvendelse. Her vil VOB ikke blive behandlet nærmere. I stedet beskrives de generelle regler for værkslejekontrakter.

Ved en værkslejekontrakt forpligter den erhvervsdrivende sig til fremstillingen af en værksydelse og bestilleren til betaling. Værksydelsen kan være fremstillingen eller forandringen af en ny ting (f.eks. opførsel af et byggeri) eller en anden form for fremkaldelse af succes gennem arbejde eller tjenesteydelse (udarbejdelse af en skønsrapport).

Det er vigtigt at holde sig for øje, at reglerne om køb og salg og de dertil knyttede regler om mangler  finder anvendelse ved levering af fremstillet løsøre og ikke de her beskrevne regler for værkslejekontrakter. Anvendelsesområdet for værkslejeretten er derfor indskrænket til fremstillingen af bygningsværk, dvs. entreprise, og fremstilling af abstrakte ydelser (f.eks. udarbejdelsen af en skønsrapport), og på rene reparationsarbejder.

Værsklejeaftalen (entrepriseaftalen), mangler ved entreprisen, mangelsbegrebet, rettigheder og pligter, afleveringens betydning og mangelsansvarsfrister beskrives nærmere i pdf-filen til højre.